HISTORIA ODDZIAŁU WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO  POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI W OLSZTYNIE

Decyzja o powołaniu Polskiej Izby Turystyki zapadła tuż po przełomowych, czerwcowych wyborach do Sejmu w dniu 13 czerwca 1989 roku. Ale formalnie Izbę założono na spotkaniu w dniu 25 października 1989 w Warszawie, po którym akces przystąpienia wyraziło 149 podmiotów. Nasz region (wówczas województwo olsztyńskie) na tym zebraniu reprezentowali :

 • Romuald Drobysz /BP REJS Olsztyn/,
 • Czesław Falkiewicz /OSiR Olsztyn/,
 • Jan Oryńczak /WPT Mazur-Tourist Olsztyn/,
 • Andrzej Starkiewicz /BP Star-Turist Olsztyn/.

Do pierwszej – wybranej wówczas – Rady Naczelnej weszli: Czesław Falkiewicz oraz Jan Oryńczak, a formalnie Polska Izba Turystyki została zarejestrowana w Ministerstwie Rynku Wewnętrznego 10.01.1990 roku. Prekursorem powstania Oddziału Izby w naszym województwie był nieżyjący już dyrektor OSiR-u, członek pierwszej Rady Naczelnej PIT Czesław Falkiewicz. To z jego inicjatywy doszło 23 października 1992 roku do powołania Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiej Izby Turystyki w Olsztynie, który zrzeszył 11 podmiotów.Pierwszym

Przewodniczącym Rady Oddziału wybrany został Andrzej Dowgiałło, a w jej skład weszli również :

 • Czesław Falkiewicz /OSiR/,
 • Stanisław Harajda /SBT Turysta/,
 • Bronisław Karpiak /OZGT PTTK/,
 • Leszek Krygier /BUT Ol-Tur/,
 • Aleksander Michalczewski /Orbis/,
 • Jerzy Nasiłowski /PAPT/

Oddziałową Komisję Rewizyjną stworzyli :

 • Romuald Drobysz /Rejs/,
 • Janina Dzierzbińska /Logostour/.
 • Barbara Tomczyk /Hotel Kormoran/,

Pierwszym wydarzeniem, zwołanym z inicjatywy nowopowstałej struktury, był Środowiskowy Sejmik Turystyczny, na który w grudniu 1992 do olsztyńskiego Novotelu przybyło ok. 120 osób będąc uczestnikami swoistej „turystycznej burzy mózgów”.  Już wiosną 1993 roku z inicjatywy Oddziału, a pod przywództwem Romualda Drobysza (właściciela BP „Rejs”) w salach olsztyńskiego BWA zorganizowano pierwsze regionalne targi turystyczne „Infatour-Mazury”.

Następne edycje targów organizowali :

 • 1994 – PAPT /Jerzy Nasiłowski/,
 • 1995 – Oddział PIT /Stanisław Harajda/,
 • 1996-97- BP Traveland /Maciej Nowak oraz Urszula Gajewska/,
 • 1998-99 firma „Międzynarodowe Targi Warmii i Mazur” /Lech Grabowski/.

Największą imprezą zorganizowaną przez Oddział Warmińsko-Mazurski był IV Kongres Polskich Biur Podróży, który w dniach 23 – 25 kwietnia 1998 roku w mrągowskim hotelu Mrongovia gościł ok. 230 osób ze środowiska turystycznego całej Polski. Udana była nie tylko część merytoryczna, ale też imprezy towarzyszące – koncert w kościele w Św. Lipce oraz widowisko artystyczne na Zamku w Reszlu.

Ważnym dla środowiska turystycznego regionu, było „Forum Rozwoju Turystyki” zorganizowane przez Oddział w maju 2009 roku, na które do Hotelu Warmińskiego przybyło ok. 130 osób – reprezentantów wszystkich działów gospodarki i samorządu związanych z branżą turystyczną.

W latach 2005 – 2010 Oddział wraz z Prezydentem Miasta Olsztyna był współorganizatorem Ogólnopolskich Regat Żeglarskich Branży Turystycznej, które w latach 2008-2010 miały charakter międzynarodowy. Odbywały się one na uroczych wodach Jeziora Ukiel w Olsztynie, a startowało w nich każdego roku około 12 -15 jednostek. Imprezy te były wspaniałą formą integracji startujących załóg, promocją regionu w środowisku PIT-owskim, a w pierwszych latach inaugurowały też letni sezon turystyczny w programach miasta Olsztyna.

W dobie tworzących się od nowa uregulowań prawnych i podatkowych Oddział wykazał się dużą aktywnością (zwłaszcza w latach 1996-2002 kiedy tworzyły się nowe uregulowania fiskalne) w zakresie szkoleń i spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami :

 • Izby Skarbowej /podatek VAT, kasy fiskalne, podatek dochodowy/,
 • Sądu Wojewódzkiego /odpowiedzialność biur agencyjnych wobec klientów/,
 • Urzędu Wojewódzkiego /ustawa o usługach turystycznych, koncesje i zezwolenia /,
 • Policji /kontrola bezpieczeństwa autokarów/,
 • Kuratorium Oświaty i Wychowania /wypoczynek dzieci, rejestracja placówek/,
 • Lasów Państwowych /status ośrodków na dzierżawionych gruntach leśnych/

oraz ekspertami d.s. ustawy o usługach turystycznych, polis ubezpieczeniowych czy gwarancji bankowych.

Istotną rolę integrującą członków odgrywają tradycyjne spotkania wigilijno-noworoczne organizowane corocznie od 1994 roku do dnia dzisiejszego, na które w latach 1995 – 2005 zawsze przybywały tak władze wojewódzkie jak i miejskie oraz dziennikarze.

Równie ważną rolę integrującą pełniły coroczne Bale Turystyki organizowane w obiektach członków Izby, wielokrotnie w tych z Grupy Anders.

Oddział w trakcie swego istnienia utrzymywał na bieżąco aktywne kontakty tak z władzami rządowymi jak i samorządowymi różnych szczebli, biorąc udział w najważniejszych dla regionu wydarzeniach.

Członkowie Oddziału zawsze byli konsultantami, a także wnosili czynny udział w tworzeniu programów i inicjatyw rzutujących na rozwój Warmii i Mazur, a opracowywanych przez Urząd Marszałkowski takich jak Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa, Strategia Rozwoju Turystyki, kampania „Mazury Cud Natury” czy kampania Promocji Turystycznej regionu „Mazury Cudownie”.

Przewodniczący Oddziału (Stanisław Harajda) był też pierwszym Przewodniczącym Komitetu Założycielskiego Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Przedstawiciele Izby od początku istnienia ROT-u (2003 rok) są wiceprzewodniczącymi Zarządu. Aktualnie jest nim Andrzej Dowgiałło, a członkiem Zarządu – Andrzej Kindler.

Przedstawiciele Oddziału aktywnie uczestniczyli też w realizacji zadań wynikających z Ustawy o usługach turystycznych w zakresie uprawnień pilotów wycieczek. W latach 1998 – 2013 na czele Wojewódzkich Komisji Egzaminacyjnych ds. Pilotów Wycieczek (najpierw przy Wojewodzie, a później przy Marszałku) stali: Stanisław Harajda, Elżbieta Kamińska i Krzysztof Markocki.

W 2011 roku Oddział z inspiracji ROT-u opracował sezonowy turystyczny katalog produktowy Warmii i Mazur jako wydawnictwo promujące najlepsze obiekty i usługi turystyczne w regionie.

Współpraca Oddziału z mediami ma charakter permanentny i była bardzo intensywna do roku 2010. W latach 1994 – 2008 w każdym piątkowym numerze Gazety Olsztyńskiej ukazywała się tzw. ramka PIT-owska, przy czym w latach 1995 – 2002 była to cała strona prezentująca oferty członków stowarzyszonych w Izbie. Życzliwie przez ten okres układała się współpraca z Radiem Olsztyn, a także regionalnym Oddziałem TVP Olsztyn (od momentu jego powstania w 2000 roku). Do tego dochodziły również materiały z inicjatywy Izby zamieszczane w regionalnej Gazecie Wyborczej oraz od 1999 roku specjalne ceny preferencyjne na ogłoszenia członków PIT w tym dzienniku. Od wielu lat ścisłe kontakty z Oddziałem utrzymuje TV Olsztyn.

W latach 2001 – 2004 Izba wspólnie z Gazetą Olsztyńską była organizatorem akcji „Lato Dzieciom”, dzięki której ok.100 dzieci z najuboższych rodzin mogło spędzać wakacje.

Wzorując się na ogólnopolskim wydawnictwie PIT-owskim w roku 1994 Oddział podjął próbę wydania własnego biuletynu o nazwie „Tour-Express Warmii i Mazur”. Ukazał się jednak tylko jeden jego numer.

Po dokładnej analizie i ponownym podjęciu prac w tym zakresie w marcu 1996 roku ukazał się pierwszy numer naszego wydawnictwa pod nazwą „Przegląd Turystyczny – Magazyn Informacyjny Warmii i Mazur”. Magazyn ten – początkowo jako dwumiesięcznik – był autentyczną historią kondycji branży turystycznej regionu, funkcjonujących w niej, dziś już często nieobecnych, ludzi oraz dokładnie oddawał rolę i pozycję Izby na tle sytuacji i wydarzeń w regionie.

Wydawany przez Oddział Warmińsko-Mazurski PIT skupiał w swojej Radzie Redakcyjnej przedstawicieli istotnych dla regionu sił turystycznych: Urzędu Wojewódzkiego, a następnie Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Olsztyn, PTTK-u czy ROT-u.

Pierwsze numery liczyły od 16 do 24 stron, miały kolorową okładkę i czarno-białe wnętrze. Od numeru 44 (czerwiec 2003) „Przegląd” był już wydawany w pełnym kolorze. Kolejna metamorfoza nastąpiła w kwietniu 2009, gdy biuletyn uzyskał zupełnie nowy wygląd nie tracąc na wartości merytorycznej.

Aktualnie wydawany dwa razy w roku przy współudziale Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej służy głównie odwiedzającym region turystom.

Uznany z czasem jako istotne wydawnictwo turystyczne o randze regionalnej został trzykrotnie nagrodzony:

 • w 1998 roku przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki nagrodą KOS-a ;
 • w 2007 roku nagrodą Polskiej Organizacji Turystycznej im. M. Orłowicza       w kategorii najlepszych materiałów prasowych promujących polską turystykę krajową ;
 • również w 2007 roku przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w konkursie „Najlepszy z Najlepszych” .

W latach 1996 – 2015 ukazało się łącznie 88 wydań „Przeglądu” i od wielu lat jest on jedynym periodycznym wydawnictwem w skali całej Polskiej Izby Turystyki.

Po reformie administracyjnej kraju w 1999 roku na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działały dwa Oddziały PIT – Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Elbląski w Elblągu obejmujący swym zasięgiem dawne województwo elbląskie. Po długich partnerskich rozmowach w 2002 roku doszło do połączenia sił i od tego momentu działał jeden Oddział „Warmińsko-Mazurski” obejmujący cale województwo. Wtedy też zrzeszaliśmy 48 członków i była to największa ilość w historii Oddziału.

Na czele Oddziału Warmińsko-Mazurskiego PIT stali kolejno :

 • Andrzej Dowgiałło – X 1992       – VI 1994
 • Stanisław Harajda   – VI 1994 –       X 2001
 • Jerzy Kamiński       –       X 2001 –       XII 2008
 • Andrzej Dowgiałło – XII 2008 – XI 2012
 • Wojciech Smieszek –       XI 2012   i nadal

Biuro Oddziału funkcjonuje od 1993 roku, a w tym czasie prowadzili je:

 • Zbigniew Pietraszko: 1993-1995
 • Danuta Muzyka: 1996 – 2014
 • Małgorzata Smieszek – Leszczyńska:    od VIII 2015

Oddział miał zawsze swoich reprezentantów we władzach naczelnych Izby. Oprócz wchodzących w skład Rady Naczelnej z urzędu Prezesów Oddziału jej członkami byli lub są też:

 • Czesław Falkiewicz /1989 – 1992/,
 • Jan Oryńczak /1989 – 1992/,
 • Romuald Drobysz /1992-1995/,
 • Andrzej Dowgiałło /1994 – 2008/,
 • Krzysztof Markocki /2000 – 2012/,
 • Jarosław Grabia / 2000-2008/,
 • Andrzej Kindler /od 2011 i nadal/.

Od dnia 16 grudnia 2014 Andrzej Kindler pełni funkcję wiceprezesa PIT.

Po raz pierwszy w historii nasz przedstawiciel jest w ścisłym kierownictwie Polskiej Izby Turystyki.

Natomiast członkami Centralnej Komisji Rewizyjnej byli lub są :

 • Leszek Krygier /1992 – 1996/,
 • Krzysztof Markocki /1996 – 2000/,
 • Wojciech Smieszek /2004 – 2012/,
 • Jarosław Grabia /2008 i nadal/,
 • Norbert Kardahs /2013 i nadal/.

Na przestrzeni lat w skład kolejnych władz Oddziału wchodzili :

1992 – 1996 Czesław Falkiewicz, Andrzej Dowgiałło (1994-1996), Stanisław Harajda (1992-1994), Bronisław Karpiak, Leszek Krygier, Aleksander Michalczewski, Jerzy Nasiłowski; Kom.Rewizyjna – Romuald Drobysz, Janina Dzierzbińska; Barbara Tomczyk

1996 – 2000 Andrzej Dowgiałło, Andrzej Filipek, Bronisław Karpiak, Leszek Krygier, Krzysztof Markocki, Aleksander Michalczewski; Kom.Rewizyjna – Barbara Tomczyk, Janina Dzierzbińska, Iwona Pietrasiuk

2000 – 2004  Andrzej Dowgiałło, Iwona Grabia, Stanisław Harajda (2001 – 2002), Janina Kadaj, Jerzy Kamiński(2000-2001); Krzysztof Markocki, Aleksander Michalczewski;  Kom. Rewizyjna – Jerzy Christa, Jarosław Grabia, Ewa Zielińska

2004 – 2008 Andrzej Dowgiałło, Janina Kadaj, Jerzy Christa /2004-2006/, Krzysztof Markocki, Wojciech Smieszek, Ewa Zielińska; Kom. Rewizyjna – Jarosław Grabia, Andrzej Kindler,, Barbara Tomczyk, Roman Szparak ;

2008 – 2012 Jerzy Kamiński, Andrzej Kindler, Wanda Kwiatkowska, Dariusz Marczyński, Krzysztof Markocki, Wojciech Smieszek ; Kom. Rewizyjna – Jarosław Grabia, Iwona Pietrasiuk, Ewa Zielińska

2012 – 2016 – Jerzy Banat, Andrzej Dowgiałło, Janina Kadaj, Jerzy Kamiński,Wanda Kwiatkowska, Dariusz Marczyński, Krzysztof Markocki; Artur Kamiński od 2014 ; Kom. Rewizyjna – Jarosław Grabia, Danuta Olejnik, Iwona Pietrasiuk.

Aktualnie Oddział liczy 40 członków.

Nasza działalność skupia się na angażowaniu w najważniejsze sprawy bieżące środowiska turystyki oraz jego ciągłej konsolidacji i integracji.

Opracowanie merytoryczne :   Krzysztof Markocki, Stanisław Harajda